Day 10: Honor Your Parents!

21 Days of Prayer and Fasting

2021 – Our Year of Growth In Our Family!

Day 10: Honor Your Parents!

Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may have a long life in the land.” (Ephesians 6:2–3, CSB)

Family. It’s what a growing, abundant life in King Jesus is all about! Consider for a moment that two of the three persons of the Godhead are called, Father and Son! The Godhead exists as a family, as a group of beings united together for a common purpose.

As we think about 2021 and our desire to enjoy our “Year of Growth,” we want to make sure the foundation of everything we build upon for our family is solid. That starts with bringing honor to our parents. Even if they are dead, we can still honor them. We can bring honor to our fathers and mothers by living life to the fullest and, when godly, becoming all they have envisioned for us.

In our 21 Days of Praying Instead of Eating, we want the Spirit of God to speak to our hearts so that we change and adapt to the thoughts and desires of God, including in our homelife.

In order to accomplish that we need to set the model before we can expect to be followed. Sheep follow their shepherd. Followers go along with leaders. Children imitate their parents.

The ONE THING:Today, as you think about God’s growth in your family, as you seek God’s supernatural power flowing through those who dwell with you in the same place, how will you cry out in prayer?

What is the ONE THING you need DO in order to honor your father and mother in 2021? (Write it down right here, right now.)

Now, let’s PRAY INSTEAD OF EAT today for this ONE THING we have written down, asking God for the power to FOCUS on this ONE THING all day today and for the remainder of these 21 Days of Prayer and Fasting so that 2021 will become “Our year of GROWTH!”

PRAY INSTEAD OF EAT today for this ONE THING you have written down!

Editor’s Note: This Year we will feature 21 Days in English, Tagalog (Filipino), Spanish, and Telegu (India) in the spirit of our Year of Growth!

 

21 Araw ng Panalangin at Pag-aayuno

2021 – Ang aming Taon ng Paglaki Sa aming Pamilya!

Araw 10: Igalang ang Iyong Mga Magulang!

Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang ito ay maging maayos sa iyo at magkaroon ka ng mahabang buhay sa lupain. (Mga Taga-Efeso 6: 2–3, CSB)

Pamilya Tungkol ito sa isang lumalaking, masaganang buhay kay Haring Hesus! Isaalang-alang sandali na ang dalawa sa tatlong mga persona ng Panguluhang Diyos ay tinawag na, Ama at Anak! Ang Diyos na Diyos ay umiiral bilang isang pamilya, bilang isang pangkat ng mga nilalang na nagkakaisa para sa isang pangkaraniwang layunin.

Habang iniisip namin ang tungkol sa 2021 at ang aming pagnanais na masiyahan sa aming “Taon ng Paglaki,” nais naming tiyakin na ang pundasyon ng lahat ng itinataguyod namin para sa aming pamilya ay matatag. Nagsisimula iyon sa pagdadala ng karangalan sa ating mga magulang. Kahit na patay na sila, maaari pa rin natin silang igalang. Maaari nating dalhin ang karangalan sa ating mga ama at ina sa pamamagitan ng pamumuhay nang buong buo at, kung maka-Diyos, na nagiging lahat ng kanilang inisip para sa atin.

Sa aming 21 Araw ng Pagdarasal Sa halip na Kumain, nais namin na ang Espiritu ng Diyos ay magsalita sa aming mga puso upang magbago at umangkop kami sa mga saloobin at hangarin ng Diyos, kasama na ang aming homelife.

Upang magawa iyon kailangan nating itakda ang modelo bago natin asahan na masusundan. Sundin ng mga tupa ang kanilang pastol. Ang mga tagasunod ay sumasama sa mga pinuno. Ginagaya ng mga anak ang kanilang mga magulang.

THE ONE THING:Ngayon, habang iniisip mo ang paglago ng Diyos sa iyong pamilya, habang hinahangad mo ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa mga tumira sa iyo sa parehong lugar, paano ka iiyak sa pagdarasal?

Ano ang ISANG KAILANGAN na kailangan mong GAWIN upang igalang ang iyong ama at ina sa 2021? (Isulat ito dito mismo, ngayon.)

Ngayon, MANALANGIN tayo INSTEAD NG KUMAIN ngayon para sa ISANG BAGAY na isinulat namin, na humihiling sa Diyos para sa kapangyarihang mag-FOCUS sa ONE NA ITONG buong araw ngayon at para sa natitirang 21 Araw ng Panalangin at Pag-aayuno upang ang 2021 ay maging “Aming taon ng paglago! ”

MANALANGIN INSTEAD NG KUMAIN ngayon para sa ISANG BAGAY na isinulat mo!

Tala ng Editor: Ngayong Taon ay magtatampok kami ng 21 Araw sa English, Tagalog (Filipino), Spanish, at Telegu (India) sa diwa ng ating Taon ng Paglaki!

 

21 Días de Oración y Ayuno

2021 – ¡Nuestro año de crecimiento en nuestra familia!

Día 10: ¡Honre a sus padres!

“Honra a tu padre ya tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra”. (Efesios 6: 2-3, CSB)

Familia. ¡De eso se trata una vida creciente y abundante en el Rey Jesús! Considere por un momento que dos de las tres personas de la Deidad se llaman, ¡Padre e Hijo! La Deidad existe como una familia, como un grupo de seres unidos por un propósito común.

Al pensar en 2021 y en nuestro deseo de disfrutar de nuestro “Año de crecimiento”, queremos asegurarnos de que la base de todo lo que construimos para nuestra familia sea sólida. Eso comienza con honrar a nuestros padres. Incluso si están muertos, todavía podemos honrarlos. Podemos honrar a nuestros padres y madres viviendo la vida al máximo y, cuando somos piadosos, convirtiéndonos en todo lo que ellos han imaginado para nosotros.

En nuestros 21 días de oración en lugar de comer, queremos que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón para que cambiemos y nos adaptemos a los pensamientos y deseos de Dios, incluso en nuestra vida familiar.

Para lograr eso, necesitamos establecer el modelo antes de que podamos esperar que nos sigan. Las ovejas siguen a su pastor. Los seguidores acompañan a los líderes. Los niños imitan a sus padres.

La ÚNICA COSA: Hoy, mientras piensa en el crecimiento de Dios en su familia, mientras busca el poder sobrenatural de Dios fluyendo a través de aquellos que viven con usted en el mismo lugar, ¿cómo clamará en oración?

¿Qué es lo ÚNICO que necesitas HACER para honrar a tu padre y a tu madre en 2021? (Escríbalo aquí mismo, ahora mismo).

Ahora, oremos hoy en lugar de comer por esta ÚNICA COSA que hemos escrito, pidiéndole a Dios el poder de ENFOCARSE en ESTA ÚNICA COSA todo el día de hoy y por el resto de estos 21 días de oración y ayuno para que el 2021 se convierta en “Nuestro año de CRECIMIENTO!”

¡ORE EN LUGAR DE COMER hoy por esta ÚNICA COSA que ha escrito!

Nota del editor: ¡Este año presentaremos 21 días en inglés, tagalo (filipino), español y telegu (India) en el espíritu de nuestro año de crecimiento!

 

 

ప్రార్థనమరియుఉపవాసంయొక్క21 రోజులు

2021 – మాకుటుంబంలోమావృద్ధిసంవత్సరం!

10 రోజు: మీతల్లిదండ్రులనుగౌరవించండి!

“మీతండ్రిమరియుతల్లినిగౌరవించండి, ఇదివాగ్దానంతోమొదటిఆజ్ఞ, ఇదిమీతోబాగాసాగడానికిమరియుమీరుభూమిలోసుదీర్ఘజీవితాన్నిగడపడానికి.” (ఎఫెసీయులు6: 2-3, CSB)

కుటుంబం. కింగ్జీసస్లోపెరుగుతున్న, సమృద్ధిగాఉన్నజీవితంఅంటేఇదే! భగవంతునిముగ్గురువ్యక్తులలోఇద్దరు, తండ్రిమరియుకుమారుడుఅనిపిలువబడేఒకక్షణంఆలోచించండి! భగవంతుడుఒకకుటుంబంగా, జీవులసమూహంఒకసాధారణప్రయోజనంకోసంకలిసిఐక్యంగాఉంది.

మేము2021 గురించిఆలోచిస్తున్నప్పుడుమరియుమా“వృద్ధిసంవత్సరాన్ని” ఆస్వాదించాలనేమనకోరిక, మాకుటుంబంకోసంమనంనిర్మించేప్రతిదానికీపునాదిదృ.ంగాఉండేలాచూసుకోవాలి. అదిమాతల్లిదండ్రులకుగౌరవంఇవ్వడంతోమొదలవుతుంది. వారుచనిపోయినప్పటికీ, మేమువారినిగౌరవించగలము. జీవితాన్నిపూర్తిస్థాయిలోజీవించడంద్వారామనతండ్రులకు, తల్లులకుగౌరవంతెచ్చుకోవచ్చుమరియుదైవభక్తితోఉన్నప్పుడు, వారుమనకోసంvision హించినవన్నీఅవుతాయి.

మన21 రోజులప్రార్థనలో, తినడానికిబదులుగా, దేవునిఆత్మమనహృదయాలతోమాట్లాడాలనిమేముకోరుకుంటున్నాము, తద్వారామనఇంటిజీవితంతోసహాదేవునిఆలోచనలుమరియుకోరికలనుమార్చడానికిమరియుస్వీకరించడానికి.

అదిసాధించాలంటేమనంఅనుసరించాలనిఆశించేముందుమోడల్‌నుసెట్చేయాలి. గొర్రెలుతమగొర్రెలకాపరినిఅనుసరిస్తాయి. అనుచరులునాయకులతోపాటువెళతారు. పిల్లలుతల్లిదండ్రులనుఅనుకరిస్తారు.

ఒకవిషయం:ఈరోజు, మీకుటుంబంలోదేవునిపెరుగుదలగురించిమీరుఆలోచిస్తున్నప్పుడు, మీతోఒకేస్థలంలోనివసించేవారిద్వారాప్రవహించేదేవునిఅతీంద్రియశక్తినిమీరుకోరుకుంటున్నప్పుడు, మీరుప్రార్థనలోఎలాకేకలువేస్తారు?

2021 లోమీతండ్రిమరియుతల్లినిగౌరవించటానికిమీకుచేయవలసినదిఏమిటి? (ఇప్పుడేఇక్కడేరాయండి.)

ఇప్పుడు, మనంవ్రాసినఈఒక్కవిషయంకోసంఈరోజుప్రార్థనచేద్దాం, ఈరోజుమొత్తంఈఒక్కరోజునఫోకస్చేసేశక్తినిదేవుడినికోరుతూమరియుఈ21 రోజులప్రార్థనమరియుఉపవాసాలకోసం2021 “మావృద్ధిసంవత్సరం! ”

మీరువ్రాసినఈఒక్కవిషయంకోసంఈరోజుతినండిప్రార్థించండి!

ఎడిటర్స్నోట్: సంవత్సరంమనవృద్ధిసంవత్సరంస్ఫూర్తితోఇంగ్లీష్, తగలోగ్(ఫిలిపినో), స్పానిష్, మరియుటెలీగు(ఇండియా) లలో21 రోజులుప్రదర్శిస్తాము!

This entry was posted in 21 Days, Family, Fasting and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.