Day 9: Transform Your Mind!

21 Days of Prayer and Fasting

2021 – Our Year of Growth In Our Intellect!

Day 9: Transform Your Mind!

Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God.” (Romans 12:2, CSB)

Conformity to the plans and patterns of the world always lead the child of God into the chasm of despair, destruction, and possibly death! Instead, we are called to be transformed, to be transfigured in 2021. Our inner and outer form, our earthly form if you will, must be changed into a supernatural form. Only God can do this.

This is truly a process that can take a lifetime. However, there are pivotal points in our lives – times when we give God more of ourselves, of our minds, our wills, our emotions – when HUGE changes take place in shorter periods of time. 2021 can be that time for you!

As we PRAY INSTEAD OF EAT we need to acknowledge any and all laziness on our part. Sometimes we just get comfortable with our spiritual condition. We choose not to change. After all, change is hard work on our part. Starting today, we have to choose to get up and get going again so as to enjoy the benefits of God’s supernatural work!

Soul-searching. Honesty. Confession. Repentance. Weeping. Cleaning our activities and actions are all part of transforming our mind. And it requires cooperation with the Spirit of God. We have to want to and then act on what the Spirit tells us we must do.

The ONE THING:What is the ONE THING you need God’s Spirit to work with you on to bring about TRANSFORMATION of your mind, will, and emotions in the coming year? (Write it down right here, right now.)

Now, let’s PRAY INSTEAD OF EAT today for this ONE THING we have written down, asking God for the power to FOCUS on this ONE THING all day today and for the remainder of these 21 Days of Prayer and Fasting so that 2021 will become “Our year of GROWTH!”

PRAY INSTEAD OF EAT today for this ONE THING you have written down!

Editor’s Note: This Year we will feature 21 Days in English, Tagalog (Filipino), Spanish, and Telegu (India) in the spirit of our Year of Growth!

 

21 Araw ng Panalangin at Pag-aayuno

2021 – Ang aming Taon ng Paglaki Sa Ating Intellect!

Araw 9: Ibahin ang Iyong Isip!

“Huwag kayong sumunod sa panahon na ito, ngunit mabago sa pamamagitan ng pagbago ng iyong isip, upang iyong makilala kung ano ang mabuti, nakalulugod, at perpektong kalooban ng Diyos.” (Roma 12: 2, CSB)

Ang pagsunod sa mga plano at pattern ng mundo ay laging inaakay ang anak ng Diyos sa bangin ng kawalan ng pag-asa, pagkawasak, at posibleng kamatayan! Sa halip, tinawag tayong mabago, upang mabago ang anyo noong 2021. Ang aming panloob at panlabas na anyo, ang ating makalupang anyo kung nais mo, ay dapat baguhin sa isang supernatural form. Diyos lang ang makakagawa nito.

Ito ay tunay na isang proseso na maaaring tumagal ng habang buhay. Gayunpaman, may mga pangunahing punto sa ating buhay – mga oras na binibigyan natin ang Diyos ng higit sa ating sarili, sa ating isip, ating kalooban, ating emosyon – kung kailan MALAKING pagbabago ang nagaganap sa mas maikli na tagal ng panahon. 2021 ay maaaring maging oras na para sa iyo!

Tulad ng PAGDASAL NG INSTEAD NG KUMAIN kailangan nating kilalanin ang anuman at lahat ng katamaran sa aming bahagi. Minsan nagiging komportable lamang tayo sa ating espiritwal na kalagayan. Pinili naming huwag magbago. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabago ay pagsusumikap sa aming bahagi. Simula ngayon, kailangan nating pumili upang bumangon at muling makapunta upang matamasa ang mga pakinabang ng hindi pangkaraniwang gawain ng Diyos!

Naghahanap ng kaluluwa. Katapatan Pagtatapat. Pagsisisi Umiiyak. Ang paglilinis ng ating mga aktibidad at pagkilos ay bahagi ng pagbabago ng ating isipan. At nangangailangan ito ng kooperasyon sa Espiritu ng Diyos. Kailangan nating gustuhin at pagkatapos ay kumilos ayon sa sinasabi sa atin ng Espiritu na dapat nating gawin.

Ang ISANG bagay: Ano ang ISANG bagay na kailangan mo ng Espiritu ng Diyos upang gumana sa iyo upang maganap ang PAGBABAGO ng iyong isip, kalooban, at emosyon sa darating na taon? (Isulat ito dito mismo, ngayon.)

Ngayon, MANALANGIN tayo INSTEAD NG KUMAIN ngayon para sa ISANG BAGAY na isinulat namin, na humihiling sa Diyos para sa kapangyarihang mag-FOCUS sa ONE NA ITONG buong araw ngayon at para sa natitirang 21 Araw ng Panalangin at Pag-aayuno upang ang 2021 ay maging “Aming taon ng paglago! ”

MANALANGIN INSTEAD NG KUMAIN ngayon para sa ISANG BAGAY na isinulat mo!

 

21 Días de Oración y Ayuno

2021: ¡Nuestro año de crecimiento en nuestro intelecto!

Día 9: ¡Transforma tu mente!

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que disciernas cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios”. (Romanos 12: 2, CSB)

La conformidad con los planes y modelos del mundo siempre lleva al hijo de Dios al abismo de la desesperación, la destrucción y posiblemente la muerte. En cambio, estamos llamados a ser transformados, a ser transfigurados en 2021. Nuestra forma interior y exterior, nuestra forma terrenal si se quiere, debe ser transformada en una forma sobrenatural. Solo Dios puede hacer esto.

Este es verdaderamente un proceso que puede llevar toda la vida. Sin embargo, hay puntos cruciales en nuestras vidas – momentos en los que le damos a Dios más de nosotros mismos, de nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones – cuando ocurren cambios ENORMES en períodos de tiempo más cortos. ¡2021 puede ser ese momento para ti!

A medida que ORAMOS EN LUGAR DE COMER, debemos reconocer todas y cada una de las perezas de nuestra parte. A veces simplemente nos sentimos cómodos con nuestra condición espiritual. Elegimos no cambiar. Después de todo, el cambio es un trabajo duro de nuestra parte. A partir de hoy, tenemos que elegir levantarnos y ponernos en marcha de nuevo para disfrutar de los beneficios de la obra sobrenatural de Dios.

Buscando almas. Honestidad. Confesión. Arrepentimiento. Llanto. Limpiar nuestras actividades y acciones son parte de la transformación de nuestra mente. Y requiere cooperación con el Espíritu de Dios. Tenemos que querer y luego actuar de acuerdo con lo que el Espíritu nos dice que debemos hacer.

La ÚNICA COSA: ¿Cuál es la ÚNICA COSA en la que necesitas que el Espíritu de Dios trabaje contigo para lograr la TRANSFORMACIÓN de tu mente, voluntad y emociones en el próximo año? (Escríbalo aquí mismo, ahora mismo).

Ahora, oremos hoy en lugar de comer por esta ÚNICA COSA que hemos escrito, pidiéndole a Dios el poder de ENFOCARSE en ESTA ÚNICA COSA durante todo el día de hoy y por el resto de estos 21 días de oración y ayuno para que el 2021 se convierta en “Nuestro año de CRECIMIENTO! ”

¡ORE EN LUGAR DE COMER hoy por esta ÚNICA COSA que ha escrito!

 

ప్రార్థనమరియుఉపవాసంయొక్క21 రోజులు

2021 – మన మేధస్సులో మన వృద్ధి సంవత్సరం!

9 రోజు: మీమనస్సునుమార్చండి!

“ఈయుగానికిఅనుగుణంగాఉండకండి, కానీమీమనస్సునుపునరుద్ధరించడంద్వారారూపాంతరంచెందండి, తద్వారాదేవునిమంచి, ఆహ్లాదకరమైనమరియుపరిపూర్ణసంకల్పంఏమిటోమీరుగ్రహించవచ్చు.” (రోమన్లు​​12: 2, సిఎస్‌బి)

ప్రపంచంలోనిప్రణాళికలుమరియునమూనాలకుఅనుగుణంగాఎల్లప్పుడూదేవునిబిడ్డనునిరాశ, విధ్వంసంమరియుబహుశామరణంయొక్కఅగాధంలోకినడిపిస్తుంది! బదులుగా, మేమురూపాంతరంచెందాలని, 2021 లోరూపాంతరంచెందాలనిపిలుస్తాము. మనఅంతర్గతమరియుబాహ్యరూపం, మనభూరూపంమీరుకోరుకుంటేఅతీంద్రియరూపంగామార్చాలి. భగవంతుడుమాత్రమేదీన్నిచేయగలడు.

ఇదినిజంగాజీవితకాలంపట్టేప్రక్రియ. ఏదేమైనా, మనజీవితంలోకీలకమైనఅంశాలుఉన్నాయి- మనందేవునికిఎక్కువ, మనమనస్సులకు, మనసంకల్పాలకు, మనభావోద్వేగాలకుఎక్కువసమయంఇచ్చేసమయాలు- తక్కువవ్యవధిలోభారీమార్పులుజరిగినప్పుడు. 2021 మీకుఆసమయంకావచ్చు!

మేముతినడానికిప్రార్థనచేస్తున్నప్పుడు, మననుండిఏదైనామరియుఅన్నిసోమరితనంగుర్తించాలి. కొన్నిసార్లుమనఆధ్యాత్మికస్థితితోమనంసుఖంగాఉంటాము. మేముమార్చకూడదనిఎంచుకుంటాము. అన్నింటికంటే, మార్పుఅనేదిమనవంతుకృషి. ఈరోజునుండి, దేవునిఅతీంద్రియపనియొక్కప్రయోజనాలనుఆస్వాదించడానికిమనంలేచితిరిగివెళ్ళడానికిఎంచుకోవాలి!

ఆత్మశోధన. నిజాయితీ. ఒప్పుకోలు. పశ్చాత్తాపం. ఏడుపు. మనకార్యకలాపాలనుమరియుచర్యలనుశుభ్రపరచడంఅన్నీమనమనస్సునుమార్చడంలోభాగం. మరియుదీనికిదేవునిఆత్మతోసహకారంఅవసరం. మనంచేయాలనుకున్నా, ఆపైమనంచేయవలసినదిఆత్మచెప్పినదానిపైచర్యతీసుకోవాలి.

వన్థింగ్రాబోయేసంవత్సరంలోమీమనస్సు, సంకల్పంమరియుభావోద్వేగాలయొక్కపరివర్తననుతీసుకురావడానికిమీతోకలిసిపనిచేయడానికిమీకుదేవునిఆత్మఅవసరంఏమిటి? (ఇప్పుడేఇక్కడేరాయండి.)

ఇప్పుడు, మనంవ్రాసినఈఒక్కవిషయంకోసంఈరోజుప్రార్థనచేద్దాం, ఈరోజుమొత్తంఈఒక్కరోజునఫోకస్చేసేశక్తినిదేవుడినికోరుతూమరియుఈ21 రోజులప్రార్థనమరియుఉపవాసాలకోసం2021 “మావృద్ధిసంవత్సరం! ”

మీరువ్రాసినఈఒక్కవిషయంకోసంఈరోజుతినండిప్రార్థించండి!

This entry was posted in 21 Days, Fasting and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.