Day 17: Keep Me From Laziness; Bless Me With Riches!

21 Days of Prayer and Fasting

2021 – Our Year of Growth In Our Vocational Lives!

Day 17: Keep Me From Laziness; Bless Me With Riches!

Idle hands make one poor, but diligent hands bring riches.(Proverbs 10:4, CSB)

Some people never get ahead. They blame the company, their boss, the economic climate – anything but one of the major sources of their failure: Themselves.

Our focus EVERY day is to be diligent. However, if you are honest, we have this problem: We are all lazy to some extent. We want the rewards without the rigor – we want the blessing without the burden.

Every day. In every way. We have to work towards the financial and personal goals we have for wealth, generosity, and the growth of our House. Have you asked yourself yet, “What goals do I have for my House in 2021? God wants us to grow – globally! Listen to Him …

God blessed them, and God said to them, “Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Rule the fish of the sea, the birds of the sky, and every creature that crawls on the earth.”” (Genesis 1:28, CSB)

But laziness will NEVER produce the longings of our hearts! In fact, it will have the exact opposite effect. In this sphere of life, what we do not do will kill us! Poverty, homelessness, starvation, disease are all the consequences of a lazy soul. Those are not the life goals God has for our Houses! God longs for our global growth!

The ONE THING: So today, as you consider the Global Growth of Your House for King Jesus and His Kingdom answer this question: What is the ONE THING I need to DO in order to abolish my LAZINESS, and thus my destruction, in 2021?  (Write it down right here, right now.)

Now, let’s PRAY INSTEAD OF EAT today for this ONE THING we have written down, asking God for the power to FOCUS on this ONE THING all day today and for the remainder of these 21 Days of Prayer and Fasting so that 2021 will become “Our year of GROWTH!”

PRAY INSTEAD OF EAT today for this ONE THING you have written down!

Editor’s Note: This Year we will feature 21 Days in English, Tagalog (Filipino), Spanish, and Telegu (India) in the spirit of our Year of Growth!

 

21 Araw ng Panalangin at Pag-aayuno

2021 – Ang aming Taon ng Paglaki sa Aming Buhay na bokasyonal!

Araw 17: Iwasan Mo Ako sa Katamaran; Pagpalain Mo Ako Ng Yaman!

“Ang mga idle na kamay ay nagpapahirap sa isang tao, ngunit ang masigasig na mga kamay ay nagdudulot ng kayamanan.” (Kawikaan 10: 4, CSB)

Ang ilang mga tao ay hindi kailanman makakuha ng maaga. Sinisisi nila ang kumpanya, ang kanilang boss, ang pang-ekonomiyang klima – anuman maliban sa isa sa mga pangunahing mapagkukunan ng kanilang kabiguan: Mismo.

Ang pokus namin BAWAT araw ay ang maging masipag. Gayunpaman, kung matapat ka, mayroon kaming problemang ito: Lahat kami ay tamad sa ilang sukat. Nais namin ang mga gantimpala nang walang mahigpit – nais namin ang pagpapala nang walang pasanin.

Araw-araw. Sa lahat ng paraan. Kailangan nating magtrabaho patungo sa pampinansyal at personal na mga layunin na mayroon kami para sa kayamanan, kabutihang loob, at paglago ng aming Kamara. Tinanong mo na ba ang iyong sarili, “Ano ang mga layunin ko para sa aking Bahay sa 2021? Nais ng Diyos na tayo ay lumago – sa buong mundo! Makinig sa Kanya…

“Pinagpala sila ng Diyos, at sinabi sa kanila ng Diyos,” Magbunga kayo, magparami, punan ang lupa, at lupain ito. Pamahalaan ang mga isda ng dagat, ang mga ibon sa kalangitan, at ang bawat nilalang na gumagapang sa lupa. ”” (Genesis 1:28, CSB)

Ngunit ang katamaran ay HINDI makagawa ng mga pananabik ng ating mga puso! Sa katunayan, magkakaroon ito ng eksaktong kabaligtaran na epekto. Sa larangan ng buhay na ito, ang hindi natin ginagawa ay papatayin tayo! Ang kahirapan, kawalan ng tirahan, gutom, sakit ay ang lahat ng mga kahihinatnan ng isang tamad na kaluluwa. Hindi yan ang mga layunin sa buhay ng Diyos para sa ating mga Bahay! Hinahangad ng Diyos ang ating paglago sa buong mundo!

Ang ISANG BAGAY:Kaya ngayon, habang isinasaalang-alang mo ang Pandaigdigang Paglago ng Iyong Bahay para kay Haring Jesus at Kanyang Kaharian ay sagutin ang katanungang ito: Ano ang ISANG KAILANGAN na kailangan kong GAWIN upang maalis ang aking PAGKATAWA, at sa gayon ang aking pagkawasak, noong 2021? (Isulat ito dito mismo, ngayon.)

Ngayon, MANALANGIN tayo INSTEAD NG KUMAIN ngayon para sa ISANG BAGAY na isinulat namin, na humihiling sa Diyos ng kapangyarihang mag-FOCUS sa ISANG BAGAY buong araw ngayon at para sa natitirang 21 Araw ng Panalangin at Pag-aayuno upang ang 2021 ay maging “Aming taon ng paglago! ”

MANALANGIN INSTEAD NG KUMAIN ngayon para sa ISANG BAGAY na isinulat mo!

Tala ng Editor: Ngayong Taon ay magtatampok kami ng 21 Araw sa English, Tagalog (Filipino), Spanish, at Telegu (India) sa diwa ng ating Taon ng Paglaki!

 

ప్రార్థనమరియుఉపవాసంయొక్క21 రోజులు

2021 – మావృత్తిజీవితంలోమనవృద్ధిసంవత్సరం!

17 వ రోజు: నన్ను సోమరితనం నుండి దూరంగా ఉంచండి; ధనవంతులతో నన్ను ఆశీర్వదించండి!

“పనిలేకుండాచేతులుఒకరినిపేదలుగాచేస్తాయి, కానీశ్రద్ధగలచేతులుధనాన్నితెస్తాయి.” (సామెతలు10: 4, సిఎస్‌బి)

కొంతమందిఎప్పుడూముందుకురారు. వారుసంస్థను, వారియజమానిని, ఆర్థికవాతావరణాన్నినిందించారు- వారివైఫల్యానికిప్రధానవనరులలోఒకటి: తమనుతాము.

ప్రతిరోజుమనదృష్టిశ్రద్ధగాఉండాలి. అయితే, మీరునిజాయితీగాఉంటే, మాకుఈసమస్యఉంది: మనమందరంకొంతవరకుసోమరితనం. కఠినతలేకుండాబహుమతులుకావాలి- భారంలేకుండాఆశీర్వాదంకావాలి.

ప్రతిరోజు. ప్రతిమార్గంలో. సంపద, er దార్యంమరియుమాసభవృద్ధికోసంమనకుఉన్నఆర్థికమరియువ్యక్తిగతలక్ష్యాలకోసంకృషిచేయాలి. “2021 లోనాసభకునాకుఏలక్ష్యాలుఉన్నాయి? మనంఎదగాలనిదేవుడుకోరుకుంటాడు- ప్రపంచవ్యాప్తంగా! ఆయనమాటవినండి…

“దేవుడువారినిఆశీర్వదించాడు, దేవుడువారితో,“ ఫలవంతంఅవ్వండి, గుణించాలి, భూమినినింపండి, దానినిలొంగదీసుకోండి. సముద్రపుచేపలను, ఆకాశపక్షులను, భూమిపైక్రాల్చేసేప్రతిజీవినిపరిపాలించండి. ”” (ఆదికాండము1:28, CSB)

కానీసోమరితనంమనహృదయాలకోరికలనుఎప్పటికీఉత్పత్తిచేయదు! వాస్తవానికి, ఇదిఖచ్చితమైనవ్యతిరేకప్రభావాన్నికలిగిఉంటుంది. ఈజీవితరంగంలో, మనంచేయనిదిమనల్నిచంపుతుంది! పేదరికం, నిరాశ్రయులు, ఆకలి, వ్యాధిఅన్నీసోమరిఆత్మయొక్కపరిణామాలు. అవిమనఇళ్లకుదేవుడుకలిగిఉన్నజీవితలక్ష్యాలుకావు! మనప్రపంచవృద్ధికోసందేవుడుఎంతోఆశపడ్డాడు!

వన్థింగ్:కాబట్టిఈరోజు, కింగ్జీసస్మరియుఅతనిరాజ్యంకోసంమీఇంటిగ్లోబల్గ్రోత్ఈప్రశ్నకుసమాధానంఇవ్వండి: 2021 లోనాసోమరితనంమరియునావిధ్వంసంరద్దుచేయడానికినేనుచేయవలసినదిఏమిటి? (ఇప్పుడేఇక్కడేరాయండి.)

ఇప్పుడు, మనంవ్రాసినఈఒక్కవిషయంకోసంఈరోజుప్రార్థనచేద్దాం, ఈరోజుమొత్తంఈఒక్కరోజునఫోకస్చేసేశక్తినిదేవుడినికోరుతూమరియుఈ21 రోజులప్రార్థనమరియుఉపవాసాలకోసం2021 “మావృద్ధిసంవత్సరం! ”

మీరువ్రాసినఈఒక్కవిషయంకోసంఈరోజుతినండిప్రార్థించండి!

ఎడిటర్స్నోట్:సంవత్సరంమనవృద్ధిసంవత్సరంస్ఫూర్తితో21 రోజులుఇంగ్లీష్, తగలోగ్(ఫిలిపినో), స్పానిష్మరియుటెలీగు(ఇండియా) లలోప్రదర్శిస్తాము!

 

21 Días de Oración y Ayuno

2021 – ¡Nuestro año de crecimiento en nuestra vida profesional!

Día 17: Guárdame de la pereza; ¡Bendíceme con riquezas!

“Las manos ociosas hacen pobre a uno, pero las manos diligentes traen riqueza” (Proverbios 10: 4, CSB)

Algunas personas nunca salen adelante. Culpan a la empresa, a su jefe, al clima económico, a cualquier cosa menos a una de las principales fuentes de su fracaso: ellos mismos.

Nuestro enfoque TODOS los días es ser diligentes. Sin embargo, si eres honesto, tenemos este problema: todos somos vagos hasta cierto punto. Queremos las recompensas sin el rigor, queremos la bendición sin la carga.

Todos los días. En todos los sentidos. Tenemos que trabajar hacia las metas financieras y personales que tenemos para la riqueza, la generosidad y el crecimiento de nuestra Casa. ¿Te has preguntado todavía, “¿Qué metas tengo para mi casa en 2021? Dios quiere que crezcamos – ¡globalmente! Escúchalo a él …

“Dios los bendijo, y Dios les dijo:“ Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Domina los peces del mar, las aves del cielo y toda criatura que se arrastra sobre la tierra ”.” (Génesis 1:28, CSB)

¡Pero la pereza NUNCA producirá los anhelos de nuestro corazón! De hecho, tendrá exactamente el efecto contrario. En esta esfera de la vida, ¡lo que no hagamos nos matará! La pobreza, la falta de vivienda, el hambre, las enfermedades son todas las consecuencias de un alma perezosa. ¡Esas no son las metas de vida que Dios tiene para nuestras Casas! ¡Dios anhela nuestro crecimiento global!

La ÚNICA COSA:Así que hoy, al considerar el Crecimiento Global de Su Casa para el Rey Jesús y Su Reino, responda esta pregunta: ¿Cuál es la ÚNICA COSA que necesito HACER para abolir mi PEREZA, y por lo tanto mi destrucción, en 2021? (Escríbalo aquí mismo, ahora mismo).

Ahora, oremos hoy en lugar de comer por esta ÚNICA COSA que hemos escrito, pidiéndole a Dios el poder de ENFOCARSE en ESTA ÚNICA COSA durante todo el día de hoy y por el resto de estos 21 días de oración y ayuno para que el 2021 se convierta en “Nuestro año de CRECIMIENTO! ”

¡ORE EN LUGAR DE COMER hoy por esta ÚNICA COSA que ha escrito!

Nota del editor: ¡Este año presentaremos 21 días en inglés, tagalo (filipino), español y telegu (India) en el espíritu de nuestro año de crecimiento!

This entry was posted in 21 Days, Fasting and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.